Πολιτική Αναφορών, ν. 4990/2022

Η «Beiersdorf Hellas AE.» (εφεξής η «Εταιρεία») δραστηριοποιείται, πάντοτε, με γνώμονα τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, ακεραιότητας, διαφάνειας και ηθικής. Σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4990/2022), η Εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτική εσωτερικής αναφοράς παραβιάσεων, που αποσκοπεί στην προστασία των αναφερόντων και στην οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών αυτών.

 

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠ.Π.Α.), σύμφωνα με το νόμο, έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Ντόγανος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε και να υποβάλλετε εσωτερική Αναφορά (επώνυμη ή ανώνυμη), είτε μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση konstantinos.doganos@beiersdorf.com, είτε μέσω αποστολής ταχυδρομικής επιστολής, σε φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υπόψη Υ.Π.Π.Α.» ή «Αναφορά του ν. 4990/2022» στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας, είτε μέσω προσωπικής συνάντησης με τον (ΥΠΠΑ), κατόπιν αιτήματος του αναφέροντος προς τον ΥΠ.Π.Α.»