Δήλωση απορρήτου δεδομένων για αιτούντες (πρόσληψη)

Δήλωση απορρήτου δεδομένων για αιτούντες (πρόσληψη)

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεδομένων εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Beiersdorf επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν υποβάλετε αίτηση για μια θέση που δημοσιεύεται από εμάς ή από μια από τις θυγατρικές μας. Περιγράφει επίσης τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων που έχετε, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εναντίωσης σε ορισμένες από τις λειτουργίες επεξεργασίας της Beiersdorf. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα «Νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και πως να τα ασκήσετε».

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεδομένων συμπληρώνει την υπάρχουσα Γενική δήλωση απορρήτου δεδομένων μας, η οποία σε παρέχει ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς από την επίσκεψη στο δικτυακό τόπο μας και σχετίζεται με θέματα που δεν αφορούν ειδικά την αίτηση. 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά το Άρθρο 4 (7) ΓΚΠΔ είναι η: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245 Hamburg, Germany, Τηλέφωνο: +49 (0) 40 - 4909 0 (δείτε το σήμα μας).

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων: Datenschutz[at]Beiersdorf.com ή κάτω από την ταχυδρομική διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας υπ’ όψιν του «υπεύθυνου προστασία δεδομένων».

2. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς:

  • Δεδομένα που έχετε χορηγήσει σε εμάς στο προφίλ υποψηφίου σας, συμπεριλαμβανομένου του κύριου ονόματος και του επωνύμου, της χώρας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του τηλεφωνικού αριθμού

  • Δεδομένα που έχετε εισαγάγει στο έντυπο αίτησης υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένου του επιθυμητού ετήσιου μισθού, των κινήτρων σας, πληροφοριών σχετικά με αναπηρίες (εάν και στο βαθμό που σχετίζονται με την προσφερόμενη θέση εργασίας).

  • Δεδομένα που μας έχετε χορηγήσει στα έγγραφα της αίτησής σας (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή) συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής εμπειρίας, των προσόντων και των γλωσσικών δεξιοτήτων.

  • Έγγραφα από αξιολογήσεις στο διαδίκτυο (π.χ. τεστ προσωπικότητας, τεστ διανοητικής ικανότητας, άλλες ψυχομετρικές αξιολογήσεις) και βίντεο συνεντεύξεων (εάν υπάρχουν).

  • Δεδομένα που παρέχονται σε εμάς από τους διαιτητές σας (εάν υπάρχουν). Αυτά είναι σημεία αναφοράς που μας έχετε χορηγήσει για επικοινωνία. 

Αξιολογούμε τα αποτελέσματα των τεστ  της γνωστικής ικανότητας με την χρησιμοποίηση σχετικών ομάδων αναφοράς λαμβάνοντας υπόψη το επάγγελμά σας και το επίπεδο της εμπειρίας. 

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς ή από τους εξωτερικούς συνεργάτες μας, π.χ. γραφεία εργασίας. Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες από επαγγελματικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως LinkedIn, πίνακες αναζήτησης θέσεων εργασίας όπως το Monster, και από άλλες δημόσια προσβάσιμες πηγές (μόνο πληροφορίες που σχετίζονται με την επαγγελματική σας ζωή) για σκοπούς ενεργούς προσέγγισής σας με προσφορές θέσεων εργασίας ή για το σκοπό της επιβεβαίωσης της ακρίβειας των πληροφοριών που υποβάλλονται από εσάς στα πλαίσια της αίτησης.

3. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας για την προσφερόμενη θέση εργασίας και για να επικοινωνούμε μαζί σας στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης.
  • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση διαφορετικής ευκαιρίας για καριέρα εντός του ομίλου Beiersdorf (μπορείτε να περιορίσετε την ορατότητα του προφίλ υποψηφίου σας στην ομάδα που σχετίζεται με την τρέχουσα αίτησή σας ή να την παράσχετε σε υπεύθυνους πρόσληψης της Beiersdorf σε όλον τον κόσμο).
  • Με βάση τη συγκατάθεσή σας να σας ρωτήσουμε σχετικά με την εμπειρία σας στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης.
  • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μετά από αυτόκλητη αίτηση.

4. Νομική βάση για την επεξεργασία

Τα προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της αίτησής σας και, εάν δημιουργηθεί εργασιακή σχέση, για την εκτέλεση της εργασιακής σχέσης. Για συγκεκριμένες θέσεις (π.χ. μαθητευόμενους και ασκούμενους) αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή σας σε διαδικτυακή αξιολόγηση (όπως τεστ προσωπικότητας, τεστ διανοητικής ικανότητας). Η νομική βάση γι’ αυτό είναι το Άρθρο 26 (1) σε συνδυασμό με την παράγραφο (8) Εδάφιο 2 του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου περί προστασίας δεδομένων (BDSG) (νέος) και το Άρθρο 22 (1) β) του BDSG (νέος). σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, στην έκταση που πληρούνται οι προϋποθέσεις πεδίου εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων εθνικής νομοθεσίας Η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας ως τμήμα της διαδικασίας αίτησης είναι εθελοντική. Ωστόσο, η παροχή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της αίτησής σας ή για τη σύναψη σύμβασης εργασίας μαζί μας.  Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του τεστ προσωπικότητας είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το τμήμα 26 (2) του BDSG και των σχετικών διατάξεων της Ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, στην έκταση που πληρούνται οι προϋποθέσεις πεδίου εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας. Η συμμετοχή στο τεστ προσωπικότητας είναι εθελοντική.

Όταν λαμβάνουμε πληροφορίες από το δημόσιο προφίλ σας σε επαγγελματικά μέσα δικτύωσης, όπως το LinkedIn, βασίζουμε την εν λόγω επεξεργασία στο έννομο συμφέρον μας να δημιουργήσουμε μια βάση λήψης αποφάσεων προκειμένου να δημιουργήσουμε μια εργασιακή σχέση μαζί σας. Η νομική βάση είναι το Άρθρο 6 στ) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το Άρθρο 9 (2) ε του ΓΚΠΔ.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (π.χ. όταν σας καλούμε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα σχετικά με την ικανοποίησή σας με τη διαδικασία αίτησης στη Beiersdorf) η σχετική νομική βάση είναι το Άρθρο 26 του BDSG (νέος) σε συνδυασμό με το Άρθρο 7 του ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς όταν είναι απαραίτητο να αμυνθούμε έναντι νομικών αξιώσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία αίτησης, οι οποίες ασκούνται σε βάρος μας. Η νομική βάση γι’ αυτό είναι το Άρθρο 6 (1) β και στ) του ΓΚΠΔ· το έννομο συμφέρον είναι, για παράδειγμα, το βάρος απόδειξης σε δικαστικές διαδικασίες σύμφωνα με το Γερμανικό Γενικό Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης (AGG).

5. Κοινοποίηση δεδομένων

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες που συνδέονται με εμάς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι επιτρεπτό μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και των νομικών βάσεων που περιγράφονται ανωτέρω. Για τις δραστηριότητες επεξεργασίας στο διαδικτυακό σύστημα πρόσληψης, οι εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf είναι από κοινού υπεύθυνες. Η ουσία της ρύθμισης για τον παρόντα από κοινού καθορισμό  είναι ότι η Beiersdorf AG, Germany, είναι κύρια υπεύθυνη για την εκπλήρωση των καθηκόντων πληροφόρησης σύμφωνα με το νόμο περί προστασία δεδομένων και για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την από κοινού επεξεργασία.

Μπορείτε να δείτε εδώ σχετικό κατάλογο όλων των εταιρειών του Ομίλου Beiersdorf :

https://www.beiersdorf.com/about-us/beiersdorf-global

Ενδέχεται να μοιραστούμε το προφίλ υποψηφίου με άλλες ομάδες πρόσληψης εντός του Ομίλου Beiersdorf. Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις επιλογές ορατότητας του προφίλ σας επιλέγοντας εάν το προφίλ σας θα είναι ορατό στην ομάδα πρόσληψης που σχετίζεται με την τρέχουσα αίτησή σας ή σε ομάδες πρόσληψης εντός του Ομίλου Beiersdorf σε όλον τον κόσμο. Εάν δεν επιθυμείτε να σας λαμβάνουμε περαιτέρω υπόψη για σχετικές προσφορές θέσεων εργασίας, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του προφίλ υποψηφίου, δείτε το κεφάλαιο Διατήρηση δεδομένων.

Επιπρόσθετα, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό μας βάσει των συμβάσεων σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, ειδικότερα από παρόχους των συστημάτων για τη διαχείριση αιτούντων και τις διαδικασίες επιλογής. Δεν κοινοποιούμε δεδομένα σε τρίτα μέρη που δεν σχετίζονται με τη διαχείριση αιτήσεων και τις διαδικασίες αίτησης ή άλλες περιπτώσεις που περιγράφουμε στο Κεφάλαιο 3 Χρήση Προσωπικών Δεδομένων.

Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών ή σε εταιρείες του Ομίλου εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η διαβίβαση γίνεται μόνο εάν το απαραίτητο επίπεδο προστασίας δεδομένων στην τρίτη χώρα έχει επιβεβαιωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ισχύουν άλλες κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων (π.χ. δεσμευτικοί εσωτερικοί εταιρικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η Beiersdorf έχει εύλογες ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου να προστατέψει αυτές τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες υπό τις «Διαβιβάσεις δεδομένων εκτός της ΕΕ».

Σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αποκαλύψουμε πληροφορίες για εσάς εάν απαιτηθεί από εμάς να τις παραδώσουμε σε αρμόδιες αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου. Η νομική βάση είναι το Άρθρο 6 (1) γ) του ΓΚΠΔ.

6. Νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και πως να ασκήσετε

6.1. Δικίαώμα πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας (γενικά γνωστό ως αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων). Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω 

6.2. Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής 

Εάν επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε χορηγήσει σε εμάς, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο RC@beiersdorf.com ή να αλλάξετε τα δεδομένα οι ίδιοι στη σχετική αίτηση εντός του προφίλ υποψηφίου σας. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

6.3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε τα προσωπικά δεδομένα σας, π.χ. όταν θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ορατότητα του προφίλ σας ανά πάσα στιγμή ή να εξαιρεθείτε από τις ειδοποιήσεις.

6.4. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

6.5. Δικαίωμα εναντίωσης

Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την προστασία έννομων συμφερόντων, μπορείτε να εναντιωθείτε στην εν λόγω επεξεργασία για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κεφάλαιο 8.

Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

7. Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για μια περίοδο 6 μηνών μετά την τελευταία ημερομηνία εισόδου στο προφίλ σας. Αυτό είναι απαραίτητο για το βάρος απόδειξης σε περίπτωση νομικής απαίτησης βάσει του γερμανικού Γενικού Νόμου περί ίσης μεταχείρισης (AGG). Περαιτέρω, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για αυτό το χρονικό διάστημα σε περίπτωση που υπάρχει κάποια σχετική προσφορά θέσης εργασίας, για την οποία θα ήσασταν κατάλληλος υποψήφιος. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ορατότητας του προφίλ υποψηφίου σας, όπως περιγράφεται στο 5 Κοινοποίηση δεδομένων. Επιπρόσθετα, μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή του προφίλ υποψηφίου σας ή την ανάκληση της αίτησής σας επικοινωνώντας με τους ειδικούς προσλήψεων μας στο RC[at]Beiersdorf.com.

Στην περίπτωση που η αίτησή σας είναι επιτυχής, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στα πλαίσια της επακόλουθης απασχόλησης σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Δήλωση απορρήτου δεδομένων για εργαζόμενους, την οποία θα σας παράσχουμε κατά την αποδοχή της θέσης εργασίας.

8. Εναντίωση ή Ανάκληση της συγκατάθεσής σας στην Επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων

Εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. όταν σας καλούμε να συμμετάσχετε σε μία έρευνα σχετικά με την ικανοποίησή σας με την διαδικασία αίτησης στη Beiersdorf), μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η εν λόγω ανάκληση επηρεάζει το επιτρεπτό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας αφού μας την παράσχετε.

Εάν βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στη στάθμιση συμφερόντων (Άρθρο 6 (1) στ ΓΚΠΔ), μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία. Αυτό ισχύει εάν η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη, ειδικά για την ολοκλήρωση μιας σύμβασης μαζί σας, η οποία περιγράφεται από εμάς στο Κεφάλαιο Χρήση των δεδομένων. Όταν ασκείτε την εν λόγω εναντίωση, σας ζητάμε να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με τον τρόπο που το έχουμε κάνει. Σε περίπτωση αιτιολογημένης εναντίωσης από εσάς, θα εξετάσουμε την κατάσταση και είτε θα σταματήσουμε ή θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία των δεδομένων ή θα σας υποδείξουμε τους επιτακτικούς λόγους που χρήζουν προστασίας, στη βάση των οποίων θα συνεχίζουμε την επεξεργασία.