Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

1.1. Συλλογή και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Η Beiersdorf («Εταιρεία») γνωρίζει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («προσωπικά δεδομένα»), ο απόρρητος χαρακτήρας τους, και ο εμπιστευτικός χειρισμός τους αποτελεί μεγάλη ανησυχία των πελατών της και των χρηστών των διαδικτυακών υπηρεσιών και ιστοτόπων της. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει, επομένως, ότι ακριβώς οι ίδιες θεωρήσεις συνιστούν για την ίδια προτεραιότητα έναντι των εν λόγω προσώπων, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα τόσο της επιχειρηματικής της πολιτικής όσο και της δεοντολογίας της.  Στην παρούσα Πολιτική αναφέρονται επιγραμματικά και μόνον οι πληροφορίες και τα δεδομένα που ενδέχεται να συγκεντρώνει η Εταιρεία και ο τρόπος με τον οποίο δύναται να τις επεξεργαστεί, καθώς επίσης και οι πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης των διαφόρων ιστοσελίδων ή ο αποδέκτης των υπηρεσιών της Εταιρείας μπορεί να προβεί σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την με οιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων ή δεδομένων. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αφορά σε πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία είναι ικανά να προσδιορίσουν και ταυτοποιήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Τέτοια δεδομένα μπορεί λ.χ. να αφορούν στην προσωπική ή την αντικειμενική σας κατάσταση, ιδίως δε το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή/και την ταχυδρομική διεύθυνσή σας. Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί (στο εξής: «επεξεργάζεται») τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, στο βαθμό που απαιτείται, για τη σύσταση, υλοποίηση ή καταγγελία μιας συμβατικής ή οιονεί συμβατικής σχέσης μαζί σας. Για παράδειγμα, μια τέτοια σχέση δημιουργείται εάν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο ή συμμετέχετε σε έρευνες, διαγωνισμούς, δοκιμές προϊόντων ή λαχειοφόρες αγορές ή αν θέλετε να λαμβάνετε δείγματα προϊόντων ή επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε πληροφορίες για εμάς και τα προϊόντα μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με σκοπό την ασφαλή και αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων σας.    
 

1.2. Διαφημιστικοί και εμπορικοί σκοποί - Κοινοποίηση 
Στο βαθμό που συγκατατίθεστε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για «διαφήμιση και έρευνες αγοράς», τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τέτοιους σκοπούς. Προϋπόθεση μίας τέτοιας χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η παροχή από μέρους σας ρητής σχετικής συναίνεσης, όπως λ.χ. συμβαίνει όταν έχετε ενεργοποιήσει το κατάλληλο πλαίσιο στη διάρκεια μιας προωθητικής ενέργειας και μετά πατήσετε κάποιο κουμπί προς επιβεβαίωση. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να σας στείλουμε διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, ή να σας προτείνουμε να συμμετάσχετε σε προωθητικές ενέργειες, όπως ενδεικτικά λαχειοφόρους αγορές ή δοκιμές προϊόντων. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με τα μέσα στα οποία έχετε συναινέσει να λαμβάνει χώρα η επικοινωνία, όπως λ.χ. μέσω e-mail, αν μας δώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, ή μέσω τηλεφώνου ή SMS, εάν μας δώσετε τον αριθμό του σταθερού ή του κινητού σας. Τέλος, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για την ανάλυση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων μας καθώς και για σκοπούς περαιτέρω διαφήμισης και έρευνας αγοράς. Είστε απολύτως ελεύθεροι να αποφασίσετε εάν, και σε ποιόν βαθμό, επιθυμείτε να μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία σας για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τη φύση του αιτήματός σας και είναι τεχνικά δυνατό και αποδεκτό από την Beiersdorf Ελλάδος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανώνυμα ή με ψευδώνυμο. Κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας, η Εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να κοινολογήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών σε ευρωπαϊκές ή μη ευρωπαϊκές χώρες. Η Εταιρεία και γενικά ο όμιλος Beiersdorf απαιτεί από τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα πρότυπά μας, την παρούσα Πολιτική, την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και το εκάστοτε εφαρμοστέο και ισχύον εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Δεν προβαίνουμε σε κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους ούτε σε πώληση ή ενοικίασή τους χωρίς την προηγούμενη ρητή άδειά σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης, είτε στην ίδια είτε σε τρίτον μέσω των ιστοσελίδων της Εταιρείας, από κάποιον χρήστη προσωπικών στοιχείων ή δεδομένων τρίτου προσώπου, χωρίς να έχει ληφθεί προηγουμένως η συναίνεση του τρίτου αυτού προσώπου. Την ευθύνη μίας τέτοιας κοινοποίησης φέρει αποκλειστικά και μόνον ο ως άνω κοινοποιούν χρήστης.    

1.3. Παροχή και απόσυρση συγκατάθεσης 
Χρήστης των ιστοσελίδων ή αποδέκτης των υπηρεσιών της Εταιρείας, ο οποίος δεν επιθυμεί την συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων ή δεδομένων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν υποχρεούται να τα υποβάλλει στην Εταιρεία. Χρήστης των ιστοσελίδων ή αποδέκτης των υπηρεσιών της Εταιρείας που συγκατατίθεται στην προαναφερόμενη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων ή δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα απόσυρσης της εν λόγω συγκατάθεσης, καθώς και το δικαίωμα ενημέρωσης ή προβολής αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων και στοιχείων του, δυνάμει των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2472/97. Για την άσκηση του δικαιώματός σας αυτού δεν απαιτείται η τήρηση κάποιας ιδιαίτερης διαδικασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποστείλετε ένα γράμμα στην Beiersdorf AG, Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, Hopfenbruchweg 6, 19059 Schwerin ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email. Σημειωτέον ότι τίποτε από τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα δεν απαλλάσσει τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων από την ευθύνη τους να μελετούν προσεκτικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσουν προσωπικά στοιχεία και δεδομένα τους σε τρίτους μέσω του διαδικτύου ή των ιστοσελίδων της Εταιρείας.    


1.4. Αυτόματα καταγραφόμενες πληροφορίες (Μη προσωπικά δεδομένα) 
Κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, συλλέγονται αυτόματα γενικές πληροφορίες που δεν είναι σχετικές με το πρόσωπο σας, όπως λ.χ. ενδεικτικά το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, η ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε πριν από αυτή της Εταιρείας, η ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, το λειτουργικό σύστημα και η έκδοση του φυλλομετρητή που χρησιμοποιήσατε. Οι εν λόγω πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται σε ανώνυμη μορφή. Χρησιμοποιούνται δε αποκλειστικά για τη βελτίωση της ελκυστικότητας, του περιεχόμενου και της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων της Εταιρείας. Καμία περαιτέρω επεξεργασία επί των πληροφοριών και στοιχείων αυτών δεν λαμβάνει χώρα, ούτε αυτά διαβιβάζονται σε τρίτους.     

1.5. Ανήλικοι 
Η Εταιρεία ούτε συλλέγει ούτε ασχολείται με την συλλογή προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Εάν γίνει αντιληπτό ότι προσωπικά δεδομένα ανηλίκων έχουν κοινοποιηθεί στην Εταιρεία χωρίς τη συγκατάθεση/συναίνεση των γονέων ή άλλου νόμιμου κηδεμόνα των παιδιών, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια τα δεδομένα αυτά να διαγραφούν χωρίς καθυστέρηση. Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν χρήση των ιστοσελίδων της από ανηλίκους εν αγνοία των γονέων τους. Οι γονείς οφείλουν να είναι ενήμεροι ότι τυχόν λοιπές πληροφορίες ή στοιχεία που παρέχονται οικειοθελώς από ανήλικους - ή άλλους - στο πλαίσιο ανταλλαγών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν πρέπει να λαμβάνονται από τους ανήλικους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά. Η Εταιρεία προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, ιδίως δε αναφορικά με την υποβολή στοιχείων ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω αυτού.

2. ΧΡΗΣΗ COOKIES ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

2.1. Cookies
Στους ιστοτόπους μας, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα «cookies» για λόγους κυρίως στατιστικής και συστηματοποίησης της ύλης τους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται από το πρόγραμμα περιήγησης στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη των προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εν λόγω αρχείων δεδομένων (cookies) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για λόγους βελτίωσης της ποιότητας χρήσης των ιστοτόπων της Εταιρείας. Τα cookies βελτιώνουν την λειτουργικότητα των ιστοτόπων μας και μας βοηθούν να τους καθιστούμε λειτουργικά αποτελεσματικότερους και αισθητικά καλύτερους. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά, καταγράφεται ο αριθμός των προσβάσεων σε μια ιστοσελίδα, ο αριθμός των επιμέρους ιστοσελίδων που προβλήθηκαν, ο χρόνος που αφιερώνει κάθε χρήστης στις ιστοσελίδες μας, η διαδοχή των ιστοσελίδων που προβλήθηκαν, οι όροι αναζήτησης που οδήγησαν τον χρήστη σε ιστοσελίδα της Εταιρείας, ο τόπος από τον οποίο έλαβε χώρα η πρόσβαση, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε και η γλώσσα στην οποία εμφανίζεται. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία μεταδίδεται για τεχνικούς λόγους, καθίσταται αυτόματα ανώνυμη και δεν επιτρέπει να συναχθούν οποιαδήποτε συμπεράσματα ως προς την ταυτότητά σας.  Οι ιστότοποι της Εταιρείας δύνανται να λειτουργούν ικανοποιητικά και δίχως την αποδοχή των cookies. Η απόρριψη, ωστόσο, των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να καθίσταται η χρήση των ιστοτόπων της Εταιρείας (ή τμημάτων αυτής) πιο δύσκολη ή λιγότερο αποτελεσματική ή, σπανιότερα, αδύνατη. Εφόσον δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστοτόπων, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις πληροφορίες που συγκεντρώνει από τα cookies και την ανώνυμη ανάλυση του μοτίβου χρήσης ιστοτόπων εκ μέρους σας, προκειμένου να εμφανίσει συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα της στους ιστοτόπους της (cookies για online διαφημίσεις βασισμένες στη χρήση). Η Εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιεί, ολικώς ή μερικώς, και να επικαιροποιεί τον τρόπο λειτουργίας των ιστοτόπων της, περιλαμβανομένου του τρόπου συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών και στοιχείων που οι χρήστες κοινοποιούν σε αυτούς.     

2.2. Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες 
Οι ιστότοποι της Εταιρείας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσεις, άμεσες ή έμμεσες, με άλλους ιστοτόπους ή συνδέσμους στο διαδίκτυο, οι οποίοι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή την ευθύνη της Εταιρείας. Οι ιστότοποι αυτοί διέπονται από χωριστούς κανόνες και ως εκ τούτου χρήζουν ελέγχου αποκλειστικώς από τον εκάστοτε χρήστη, ο οποίος φέρει και εις ολόκληρον την σχετική ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει η Εταιρεία ευθύνη για τις μεθόδους και τους κανόνες χρήσης των ιστοτόπων τρίτων, ενώ η τυχόν χρήση τους από τον κάθε χρήστη γίνεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη.   

2.3. Κοινωνικά δίκτυα 
Στους ιστοτόπους μας δύνανται να χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα κοινωνικά plug-ins («plug-ins») των κοινωνικών δικτύων, όπως κατά κύριο λόγο το εν λόγω plug-in «Like» του μέσου κοινωνικής δικτύωσης με την ονομασία «Facebook». Εάν επισκεφθείτε έναν από τους ιστοτόπους μας με plug-in, το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook και το γεγονός ότι επισκεφθήκατε τον ιστότοπο της Εταιρείας θα διαβιβαστεί στο Facebook, ακόμη και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook και ανεξάρτητα από το αν έχετε ενεργοποιήσει το σχετικό plug-in. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπο της Εταιρείας, το Facebook μπορεί να συνδέσει την πρόσβασή σας στον ιστότοπο με το λογαριασμό σας στο Facebook. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί «Like», αυτό θα διαβιβαστεί στο Facebook και θα αποθηκευτεί εκεί. Έτσι μπορείτε να μοιραστείτε τα «Like» που έχετε κάνει με φίλους σας στο Facebook. Το ίδιο ισχύει και αν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες «Δημοσίευση», «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση με φίλους» που είναι διαθέσιμες σε ορισμένους από τους ιστοτόπους μας. Η Εταιρεία δεν ασκεί καμία επιρροή επί της φύσης και της έκτασης των στοιχείων που διαβιβάζονται στο Facebook, ούτε είναι σε θέση να γνωρίζει ποια ακριβώς στοιχεία σας μεταδίδονται στο Facebook και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιεί το Facebook τα εν λόγω δεδομένα. Αν δεν επιθυμείτε το Facebook να συνδέσει την επίσκεψη στον ιστότοπο της Εταιρείας με το λογαριασμό σας στο Facebook, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό της Εταιρείας. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το Facebook καθώς και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στις σημειώσεις απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση http://www.facebook.com/about/privacy/. Οι ιστότοποι της Εταιρείας ενδέχεται να χρησιμοποιούν την υπηρεσία «Google Analytics», μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια ειδική μορφή «cookie», ήτοι ένα αρχείο κειμένου το οποίο είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου που δημιουργούνται από το cookie, κατά κανόνα, διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Επισημαίνεται ότι, εξ’ όσων δύναται να γνωρίζει η Εταιρεία, το Google Analytics διασφαλίζει την ανώνυμη καταγραφή των διευθύνσεων IP (το λεγόμενο «IP Masking»). Λόγω της ανωνυμίας IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η Google έχει συντομεύσει τη διεύθυνση IP σας εντός της επικράτειας της Ε.Ε. και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και γίνεται εκεί η συντόμευσή της. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου να αναλύσει την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστοτόπου και για να συντάξει αναφορές σχετικά τις δραστηριότητες του ιστοτόπου και να παρέχει στον διαχειριστή του ιστοτόπου πρόσθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτού και τη χρήση του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται στο Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα από το Google. Η σχετική αποθήκευση των cookies δύναται να αποφευχθεί επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, μπορείτε να μην επιτρέψετε στην Google να καταγράφει τα στοιχεία που σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση του ιστοτόπου και προέρχονται από το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, εφόσον εγκαταστήσετε το plug-in του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στο σύνδεσμο http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/ ή στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/privacyoverview.html. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί το Google Analytics και για λόγους ανάλυσης των δεδομένων του AdWords και οποιουδήποτε cookie από την εταιρεία "DoubleClick" για στατιστικούς σκοπούς. Εάν δεν επιθυμείται να λαμβάνει χώρα καμία τέτοια ενέργεια, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή μέσω του προγράμματος διαχείρισης προτιμήσεων διαφήμισης (http://www.google.com/settings/ads/onweb).

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία καθώς και την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων. Στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Εταιρεία επιδιώκει να διασφαλίζει ότι τα ίδια πρότυπα ασφαλείας τηρούνται και από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλει δεδομένα και πληροφορίες, ή από τα πρόσωπα τα οποία επεξεργάζονται δεδομένα και πληροφορίες για λογαριασμό της. 

4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής οποτεδήποτε, χωρίς υποχρέωση σχετικής εκ των προτέρων ενημέρωσης. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ώστε να είστε ενημερωμένοι για τις τελευταίες τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις.

5. ΔΙΑΦΟΡΑ

Παρόλο που η Εταιρεία καταβάλει συνεχείς προσπάθειες ώστε οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους ιστοτόπους της να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα, λάθη, παραλείψεις ή και ακούσιες ανακρίβειες δεν δύνανται να αποκλειστούν. Σε αυτή την περίπτωση, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Κάθε πληροφορία και στοιχείο των ιστοτόπων της Εταιρείας, που δεν αφορά στην Εταιρεία καθαυτή, περιέχεται σε αυτούς «ως έχει», χωρίς δηλαδή προηγουμένως να έχει τύχει επεξεργασίας από την Εταιρεία. Καμία επομένως δέσμευση, δήλωση ή εγγύηση δεν παρέχεται από την Εταιρεία για τις πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στους ιστοτόπους της.  Η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί και να δεσμευθεί για την αδιάκοπη και απροβλημάτιστη λειτουργία των ιστοτόπων της, στο βαθμό που μία τέτοια λειτουργία εξαρτάται από τρίτα πρόσωπα, όπως λ.χ. του παρόχους και τους συντηρητές ρεύματος ή τους διακομιστές (servers).  Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Εταιρείας αποτελεί ιδιοκτησία της, εκτός και εάν άλλως διαλαμβάνεται ρητώς σε αυτή. Το περιεχόμενο των ιστοτόπων της Εταιρείας δεν δύναται να δημοσιευθεί, να αναπαραχθεί ή άλλως αντιγραφεί δίχως την προηγούμενη, ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.